Algemene Voorwaarden Kliniek Olivier in Bloemendaal

Kliniek Olivier werkt met algemene voorwaarden. Hieronder kunt u deze tot u nemen.

1. Algemene zaken
1.1. In deze voorwaarden wordt onder Kliniek Olivier verstaan: Kliniek Olivier, gevestigd aan de Korte Kleverlaan 36 in Bloemendaal, plus alle aan Kliniek Olivier verbonden medewerkers.
1.2. De aan Kliniek Olivier verbonden arts Olivier Groh heeft een BIG-registratie. Zijn BIG-nummer is 99066040701.
1.3. In deze algemene voorwaarden wordt onder cliënt verstaan degene die Kliniek Olivier opdracht geeft tot een behandeling.
1.4. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen cliënt en Kliniek Olivier.
1.5. De algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing als Kliniek Olivier voor de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van derden.

2. Overeenkomst Kliniek Olivier en cliënt
De overeenkomst tussen Kliniek Olivier en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Kliniek Olivier tot al dan niet geneeskundige behandeling.

3. Informatieverplichting cliënt
Cliënt is verplicht om Kliniek Olivier op de hoogte te brengen van alle noodzakelijke informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Tot de benodigde informatie behoren tevens de medische gegevens van cliënt. De privacy met betrekking tot de medische gegevens van cliënt worden gewaarborgd door Kliniek Olivier. Zie hier voor tevens punt 7 van de algemene voorwaarden.

4. Toestemming cliënt
De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Kliniek Olivier.

5. Inspannings- en resultaatverbintenis
5.1 Cosmetische behandeling: de cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er geldt daarentegen geen resultaatverbintenis.
5.2 Medische behandeling: alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft hierbij wel een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatverbintenis.

6. Wijzigingen van tarieven
Kliniek Olivier heeft het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven op de prijslijst aan te passen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van de bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschrift van toepassing zijn? Dan geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Tarieven van lopende behandelingen blijven echter gelden.

7. Geheimhouding en privacy
7.1. Kliniek Olivier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Alle informatie van vertrouwelijke aard die door cliënt aan Kliniek Olivier ter beschikking zijn gesteld, vallen hieronder. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als de wet verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
7.2. Slechts wanneer van cliënt schriftelijk toestemming is verkregen, zal Kliniek Olivier publiekelijk gebruik kunnen maken van informatie die het voor, tijdens of na de behandeling van cliënt verkregen heeft.

8. Klachten
8.1. Is cliënt ontevreden of heeft hij/zij een klacht over de behandeling door Kliniek Olivier? Dan meldt cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Kliniek Olivier. Kliniek Olivier en cliënt zijn verplicht zich beiden in te spannen om in casu tot een oplossing te komen.
8.2. Mochten cliënt en Kliniek Olivier niet tot een oplossing komen? Dan kan cliënt zich wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie bemiddelt vervolgens tussen cliënt en Kliniek Olivier.

9. Aansprakelijkheid
Indien zich bij de behandeling – hieronder valt bovendien het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling – iets voordoet dat tot aansprakelijkheid leidt van Kliniek Olivier, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Kliniek Olivier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Let op: Kliniek Olivier is evenwel niet aansprakelijk indien op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting richting Kliniek Olivier.

10. Betalingsprocedure
10.1. De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Kliniek Olivier zorg voor volledige betaling. Betaling kan contant, via pinbetaling of door (voorafgaand aan de behandeling) op de bankrekening van Kliniek Olivier (o.v.v. factuurnummer) het behandelbedrag over te maken.
10.2. Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op de oudst, openstaande nota’s.
10.3. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is cliënt in verzuim. Indien dit gebeurt, is Kliniek Olivier gerechtigd om over het factuurbedrag, of het restant hiervan, bij cliënt wettelijke rente in rekening te brengen. Kliniek Olivier is bovendien bevoegd incassomaatregelen te nemen. Eventuele incassokosten komen voor rekening van cliënt.
10.4. Mocht cliënt de overeenkomst beëindigen of Kliniek Olivier verzoeken om de behandeling aan een ander over te dragen? Dan zal de betalingsverplichting niet vervallen.
10.5. Mocht cliënt een klacht tegen Kliniek Olivier indienen over de factuur en/of de behandeling? Dan wordt de betalingsverplichting van cliënt niet opgeschort. Tenzij Kliniek Olivier instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
10.6. Mocht cliënt een betalingsachterstand hebben? Dan is Kliniek Olivier bevoegd om het vervolg van de behandeling op te schorten. Óf deze louter te verrichten tegen contante betaling, tenzij de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

11. Mogelijke wijzigingen algemene voorwaarden
11.1. Kliniek Olivier kan de algemene voorwaarden te allen tijde aanpassen.
11.2. Wijzigingen worden via de website www.grohclinic.nl ter kennis van de cliënt gebracht. Dit kan tevens schriftelijk gebeuren. Een maand na dagtekening van bekendmaking, treden de aangepaste algemene voorwaarden in werking. Behalve als in de bekendmaking anders is vermeld.

12. Nederlands recht van toepassing
Op alle tussen Kliniek Olivier en cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13. Annulering afspraken
13.1. Indien cliënt voor een afspraak verhinderd is, dient hij of zij dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak door te geven bij Kliniek Olivier. Indien cliënt niet of niet tijdig afzegt, kan Kliniek Olivier 50 procent van het betreffende behandeltarief factureren.
13.2. Afspraken kunnen op twee manieren worden afgezegd: dat kan per email of door Kliniek Olivier telefonisch te benaderen. De tijd van bellen of het ontvangstmoment van de mail door Kliniek Olivier, is in deze bindend of de annulering minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak is ingediend.

Plan een vrijblijvende consultatie

Bekijk de mogelijkheden en krijg professioneel advies.
Plan een afspraak
Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
08:00-18:00
Gesloten
Gesloten
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram